آیا احکام صادره از سوی خلفای راشدین بر مسلمانان حجت است؟
 

آیا احکام صادره از سوی خلفای راشدین بر مسلمانان حجت است؟

الحمدلله،

بستگی دارد:

- اگر کسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم با فتوای آنها مخالفت نکرده باشد؛ در آنصورت سخن آنها ملاک است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند: «... فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ..». ابو داوود، امام احمد، ترمذی، ابن ماجه، و حدیث صحیح است.

یعنی: پس بر شما باد به پیروی از طریقه ی من، و طریقه ی خلفای راشدین که هدایت کنندگان اند، بر آن با دندانهای کرسی خویش گزیده و آنرا محکم گیرید.

که در این حدیث، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ما را به تبعیت از سنت خویش و خلفای راشده اش امر می کند، بنابراین مادامیکه فتوای شیخین یا دیگر خلفای راشده مانند عثمان و علی رضی الله عنهما با نص صریحی از آیت قرآن و یا حدیث صحیح نبوی در تضاد نباشد و یا بعضی از صحابه با فتوایشان مخالفت نکرده باشند، پس فتوای آنها واجب است که اطاعت شود.

- اما چنانچه بعضی از صحابه با فتوای آنها مخالفت کرده باشند، در آنصورت فتوای شیخین ملاک نیست بلکه در این شرایط به سخن دو طرف نظر کرده و هر کدام به کتاب و سنت نبوی نزدیکتر بودند، برمیگزینیم.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com