مُهر نبوت و مشخصات آن که درمیان دو کتف رسول الله صلی الله علیه و سلم بود
 

مُهر نبوت و مشخصات آن که درمیان دو کتف رسول الله صلی الله علیه و سلم بود

الحمدلله،

 

یکی از علامتهای ختم نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم علامتی بود که در بین دو کتفش و در سمت چپ کتفش وجود داشت، و این نشانه عبارت بود از یک برآمدگی سرخ رنگ به اندازه تخم کبوتر، و برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم آنرا دیده بودند مانند سائب بن یزید، جابر بن سمرة، عبد الله بن سرجس، سلمان الفارسی، أم خالد بنت خالد بن سعید.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com